A lélek vagy az asztráltest:

 

Az emberek, a lélek, az elemek rezgése, valamint az elektromos és magnetikus polaritások által az Akasha elvből, az ÉTHER finomabb rezgéséből alakult ki. Ahogyan az elemfunkciók végbemennek az anyagi testben, ugyanúgy végbemennek az úgynevezett asztráltestben, a lélekben is. A négypólusú mágnes és annak specifikus tulajdonsága által a lélek össze van kapcsolva, forrasztva a testel. Az összeforradás a testtel analogikusan történik, az elemek elektromagnetikus befolyása által. Az úgynevezett elektromagnetikus lélekfluidot – a beavatottak asztrál matricáját - nevezzük életnek. Ez az asztrál matrica vagy a lélek elektromos fluidja nem azonos az okkultisták által jól ismert aurával, amelyre később még visszatérek. Az asztrál matrica a test és a lélek közötti összekötő. A TŰZ elv a lélekben is a felépítőre hat; a VÍZ elv az életerőre, a FÖLD elv a összerakóra, fejlődőre és megtartóra, és a LEVEGŐ elv a kiegyenlítő. Az asztráltesthez ugyanazok a funkciók tartoznak, mint az anyagi testhez.

   Az ember öt, az elemeknek megfelelő érzékkel bír, melyeket az asztráltest vagy a lélek a testi érzékek segítségével használ, hogy észlelhesse a fizikai világ jelenségeit. Az öt érzéknek ez a felvevő képessége halhatatlan szellemünk által történik, az asztrál és az anyagi test közreműködésével. Azt, hogy miért halhatatlan a szellem, később fogom megmagyarázni. A szellem tevékenysége nélkül az asztráltest élettelen volna, és alkotórészeire bomlana.

   Mivel a szellem nem tudná kihatásait megvalósítani a lélek közvetítése nélkül, azért az asztráltest az összes tulajdonságok székhelye, amelyekkel a halhatatlan szellem rendelkezik. Fejlettségi foka és érettsége szerint bocsát ki elektromos, illetve magnetikus fluid rezgéseket, amelyek a lélekben a négy temperamentumként nyilvánulnak meg. Az uralkodó elem szerint megkülönböztetünk kolerikus, szangvinikus, melankolikus és flegmatikus természetet. A kolerikus temperamentum a TŰZ, a szangvinikus a LEVEGŐ, a melankolikus a VÍZ, és a flegmatikus a FÖLD elemből ered. A különböző tulajdonságokban is a megfelelő elemek aránya és rezgése szerint mutatkozik az erő, valamint az illető fluid kilengései ereje és kiterjedő képessége.

   Mind a négy elem, melyek az ember temperamentumát határozzák meg, aktív formájában jó, passzív formájában rossz tulajdonságokkal bír. Nagyon hosszadalmas volna az elemek hatásainak pontos leírása, ezért jobb, ha a leendő beavatott egyéni meditáció útján fedez fel további hatásokat. Ez a beavatottság útján különben is fontos cél.

Néhány példa.

   A kolerikus temperamentum jó tulajdonságai: aktivitás, lelkesedés, buzgóság, elhatározottság, merészség, kedv, alkotóerő, törekedés és a többi; negatív formában torkosság, féltékenység, szenvedély, izgékonyság, veszekedés, mértéktelenség, pusztító kedv és a többi.

   A szangvinikus temperamentum aktív formájában áthatóság, szorgalom, öröm, jártasság, jószívűség, világosság, gondtalanság, nevető kedv, könnyedség, optimizmus, élénkség, függetlenség, éberség, bizalom és a többi; negatív formájában sértődöttség, lenézés, pletykálkodás, állhatatlanság, ravaszság, fecsegés, becstelenség, szeszély és így tovább.

   A melankolikus temperamentum aktív formában tisztelet, irgalmasság, szerénység, megadás, komolyság, alkalmazkodás, buzgóság, bensőség, felfogóképesség, meditáció, együttérzés, nyugalom, elmélyülés, és így tovább; negatív formában közömbösség, levertség, szégyenlőség, részvétlenség, csökönyösség, renyheség és a többi.

   A flegmatikus temperamentum aktív formában kitartás, megfontoltság, határozottság, komolyság, lelkiismeretesség, alaposság, összefogottság, józanság, pontosság, rezerváltság, tárgyilagosság, elővigyázatosság, ellenálló képesség, céltudatosság, és a többi; negatív formában lustaság, lassúság, nehézkesség, megbízhatatlanság, szófukarság, unalmasság, hanyagság, megvetés, emberiszony és a többi.

   A temperamentum tulajdonságai képezik az ember jelemét, az alapját. Valamely kifelé mutatkozó tulajdonság intenzitása a polaritástól, tehát az elektromos vagy magnetikus fluidtól függ. A tulajdonságok összességének kihatása, kisugárzása az AURA. Nem hasonlítható össze az aura az asztrál matricával. A kettő között éles ellentét van. Az asztrál matrica az összekötőanyag a test és a lélek között, míg az aura az elemek hatásának sugárzása. Ez a sugárzás vibrációt hív elő a lélekben, mely egy meghatározott színnek felel meg. A beavatott számára asztrál látással e szín alapján lehetséges az aurát pontosan felismerni. A látó azután az aura szénének segítségével nem csak az alapjellemet tudja megállapítani, hanem a lélekrezgések polaritásának hatóerejét is képes felfogni, esetleg befolyásolni. Ezek szerint az ember temperamentuma befolyásolja jellemét és mindkettő együtt, mint összhatás képezik a lélek sugárzását, az aurát. Nagy beavatottak vagy szentek képei nem véletlenül vannak glóriával ábrázolva, amely az aurával azonos.

   A jellemen, temperamentumon és az elektromagnetikus fluid hatásán kívül az asztráltestnek még két centruma van az agyban. A nagyagyban a normál öntudat, és a kisagyban a tudatalatti tudat.

   A szellem ugyanúgy az elemek hatása alá rendelt, mint a test. A lelki funkciók, erők, és tulajdonságok a lélekben is székelnek, és meghatározott, valamennyi elemmel analogikus központokkal bírnak, melyeket az indiai filozófia Lótusznak nevez. Ezen Lótusz felkeltése az indiai tanban kundalin jóga néven ismert. (Irodalom: Gregorius A csakrák mágikus felébresztése az ember éthertestében) A legalsó úgynevezett Muladhara vagy földközéppont, a lélek legalsó részében. A következő a VÍZ központja, melynek székhelye a nemi részek tájékán van és az indiai terminológiában Swandhistana-nak nevezik. A TŰZ központja, egyben a lélek központja a köldök tájékán van és indiai neve Manipura. A kiegyenlítő elem, a LEVEGŐ központja a szívtájon van és Anahata a neve. Visudha az ÉTHER vagy Akasha elv centruma, és a nyaktájon van. Ajna az akarat, az értelem és az intellektus központja a szemöldök között. A legmagasabb és isteni centrum az ezerlevelű Lótusz, melyből minden más erő és hatás kiindul. Egy csatornához hasonlóan, a legfelső, legmagasabb központból indul el a hát mentén, le a legmélyebben lévő földközpontig. Az úgynevezett Susumna vagy az általunk már ismert Akasha elvé valamennyi központ között az összeköttetés és irányítás szerepe. A lélek leírásánál a feladat az, hogy megállapítsuk benne az elemek összefüggését, azok pozitív és negatív polaritásával, és erről pontos képet adjunk. Láttuk, hogy úgy a test, mint a lélek a négypólusú mágnes, tehát a Tetragramma titkának van alávetve, és annak változatlan törvényéhez igazodik. Ha a beavatandó ezek fölött figyelmesen meditál, akkor tiszta áttekintést nyer nemcsak a test, hanem a lélek funkcióiról is, és helyes elképzelést alkothat magának az őstörvény megfelelő kölcsönhatásairól.