Mágikus lélekiskolázás (1.)

Introspekció vagy önmegismerés:

 

Lakásunkban – amin testünket és lelkünket értjük – minden időben el kell tudnunk igazodni. Ezért első feladatunk saját magunk megismerése. Ez minden beavató módszernek feltétele. Önmegismerés nélkül nincs igazi felemelkedés.

   A lélekiskolázás első napjaiban foglalkozzon az önmegismerés gyakorlati részével. Naplójába jegyezze be lelkének valamennyi rossz oldalát. Ez a napló legyen ellenőrző könyv saját maga számára. Hibái, szokásai, szenvedélyei, ösztönei és egyéb, kevésbé szép jellemtulajdonságai számbavételénél legyen magához szigorú. Ne szépítse hibáit és fogyatékosságait. Meditáljon és gondolkozzon el saját maga felett, idézzen fel különböző helyzeteket, hogyan viselkedett itt vagy ott, és milyen hibák és fogyatékosságok léptek fel bizonyos helyzetben. A legfinomabb árnyalatokkal és variációkkal jegyezze fel minden gyengeségét. Minél többet fedez fel belőlük, annál jobb. Semmi sem maradhat elrejtve, semmi sem maradhat leplezve, legyenek a hibák mégannyira durvák vagy éppenséggel finomak. Különösen tehetséges tanulók százával tudtak magukban hibákat felfedni, a legfinomabb árnyalatokkal. Az ilyen tanulók jó meditációs képességgel rendelkeztek, és mélyen hatoltak saját lelkükbe. Söpörjön ki lelkéből minden károsat, és mossa egészen tisztára azt.

   Ez az önmegismerés az egyik legfontosabb mágikus előkészület. Sok okkult rendszer elhanyagolja ezt, és ezért csak csekély sikert tudnak elérni. Ez a lelki előmunka a legfontosabb a mágikus egyensúlyhoz, amely nélkül harmonikus felemelkedés elképzelhetetlen. Szenteljünk az önkritikának ár percet reggel és este. Ha napközben rendelkezik néhány perc szabad idővel, gondolja át intenzíven, nem rejtőzik-e még valamilyen hiba Önben, és ha ilyet felfedezne, rögzítse azt azonnal papírra, hogy egy se felejtődjön ki. Bármikor találna magában hibát: nem késlekedni, azonnal jegyezni!

   Folytassa ezt a kutatást addig, amíg „bűnlajstroma” végérvényesen teljes lesz. Ha egy-két hét alatt eljutott eddig, akkor térjen át a következő gyakorlatra. Éles gondolkozással és körültekintéssel rendeljen minden hibáját a négy elem valamelyikéhez. Naplójában nyisson minden elemnek egy rovatot, melyben az odaillő hibákat írja. Azokat a hibákat, melyekről nem tudja, hogy melyik elemhez tartozik, egyelőre jegyezze egy „határozatlan” rovatba. Fejlődése folyamán képes lesz majd valamennyi hibájára a megfelelő elemhez sorolni.

   Így például a TŰZ elemnek fog tulajdonítani minden indulatosságot, féltékenységet, gyűlöletet, bosszúvágyat, haragot. A LEVEGŐ számlájára írja majd a könnyelműséget, kérkedést, önmaga túlbecsülését, a fecsegést, a pazarlást. A VÍZ elemnek fogja tulajdonítani a közömbösséget, a flegmát, a kőszívűséget, az engedékenységet, a hanyagságot, a szégyenlőséget, az akaratosságot, az ingatagságot. A FÖLD elemnek pedig a sértődöttséget, a lustaságot, a lelkiismeretlenséget, a nehézkességet, a búskomorságot, a rendszertelenséget.

   A következő héten meditáljon minden egyes rovat fölött és ossza azokat három csoportba. Az első csoportba a legdurvább hibákat sorolja, amelyek Önt a legerősebben befolyásolják, és amelyek esetleg már a legkisebb hatásra is fellépnek. A második csoportba olyan hibák kerüljenek, melyek ritkábban és kevésbé erősen jelentkeznek, és a harmadikba olyan hibákat helyezzen, amelyek csak olykor-olykor jelentkeznek, és csak kis mértékben jutnak kifejezésre. Így járjunk el valamennyi elemrovattal, a meghatározatlan hibák rovatával is. Dolgozzon mindig lelkiismeretesen, ki fog fizetődni!

   Ugyanígy járjon el lelke jó tulajdonságaival is. Ezeket is sorolja rovatokba a megfelelő elemekhez. Így a TŰZ elemhez a tevékenységet, a lelkesedést, az elhatározottságot, a merészséget, a bátorságot lehet írni. A LEVEGŐ elemhez a szorgalmat, az örömet, a jártasságot, a jószívűséget, a kedvet és optimizmust írja. A VÍZ elemhez sorolja a szerénységet, a mértéktelenséget, a buzgóságot, a sajnálatot, a nyugalmat, a megadást, a gyöngédséget. A FÖLD elemhez pedig a tiszteletadást, a kitartást, a lelkiismeretességet, az alaposságot, a józanságot, a pontosságot és felelősségérzetet lehet számlázni. Itt se feledkezzen meg a három fokozatról.

   Ezzel a munkával két, úgynevezett asztrális lelki tükörhöz jut. Egy feketéhez, a rossz lelki tulajdonságokkal, és egy fehérhez, a jó és nemes jellemvonásokkal. Ez a két mágikus tükör szabályszerű okkult tükörnek tekinthető, és a beavatotton kívül senkinek sincs joga belepillantani. Megismételjük: a tulajdonosnak törekednie kell igazi mágikus tükrét precízen és lelkiismeretesen kidolgozni. Utólag is beírhat a megfelelő rovatba, ha még valami az eszébe jut. Ez a fehér és fekete mágikus tükör megadja a mágusnak a lehetőséget elég pontosan felismerni, hogy mely elem nála az uralkodó. A mágikus egyensúly eléréséhez ez a megismerés rendkívül fontos, és a további fejlődés is ehhez igazodik.