Mágikus kép-életrekeltés:

 

Az elementár alkotását érintő négy módszerhez tartozik még a mágikus kép-életrekeltés. Sokszorosan bebizonyosodott tény, hogy képek, különösen kultuszhelyeken található szentképek, szobrok és a többi, rendkívül erős mágikus erőt sugároznak, és csodálatos hatást váltanak ki imádóik testén, lelkén és szellemén. Mindenki által ismert az a szent nyugalom és vallásos érzület, mely a templomban és búcsújáróhelyeken fogadja a látogatókat, ezért erről nem kell részletesen beszélni. Sok gyógyulás, amely a búcsúhelyeken történt, tudományosan is bebizonyított, de a többi jelenség is, amely felfedetlenül maradt, leggyakrabban képek és szobrok életre keltésének tekinthető. A sok csodáló és hívő figyelme, imádata hozza létre azt a különös atmoszférát, kisugárzást, amely az ilyen helyeket és tárgyakat körülveszi. A szentképeknek és szobroknak ez az élettel telítése tudat alatt történik. Mágikus szempontból van azonban egy tudatos képtelítési mód, ehhez szolgálok a továbbiakban gyakorlati útmutatással.

   A tudatos mágikus kép-életrekeltés, mint ahogy ennek a fejezetnek a kezdetén megemlítettem, az elementár-képzés módszereihez tartozik, melynél egyre megy, hogy közönséges vagy szentképet választottunk ki életre keltéshez. Az eljárás mindig ugyanaz marad, csak a kisugárzás és a cél változik esetenként. Mindenekelőtt szükséges tudni, hogy nem szabad olyan képet életre kelteni, mely még élő személyt ábrázol. Így hasonmásokat hoznánk létre, melyek láthatatlan szimpátiakötelékekkel összekötődve az ábrázolt személy lelkével és szellemével, károkat okoznának.

   Úgyszintén nem szabad olyan képeket életre kelteni, melyek tisztátalan motívumok előidézésére adnának okot, mint például női aktok és hasonlók. Ilyen esetekben a mágus annak a veszélynek tenné ki magát, hogy a kép által olyan elementárt hoz létre, mely vámpírrá, Incubus-szá vagy Succubus-szá válik. Ilyen módon nem alkot a mágus magának elementárt, mely a szenvedélyek kielégítését szolgálja. Ezeket az elővigyázati rendszabályokat mindenki feltétlenül tartsa be, aki kép-életrekeltéssel akar foglalkozni. Ennek gyakorlata a következő.

   Ha a választás egy olajfestményre esne, melyet életre kíván kelteni, ehhez nem feltétlenül fontos a fluidkondenzátor, habár ez hozzájárul az elementár képződéshez és az erősebb hatáshoz. Vágjon ki egy akkora itatós vagy kartonpapírt, amekkora a rámába illik. Itassa azt át fluidkondenzátorral és hagyja megszáradni. Ha ez a kis segédeszköz elkészült, nyissa meg a kép hátlapját és helyezze a papírt a beleszáradt kondenzátorral, a kép hátlapjára. Nem játszik szerepet, hogy a képet vászonra, selyemre, papírra vagy más anyagra festették. A papír föl´´e helyezzen egy papírlapot, és szegezze vagy ragassza le vele a képet, hogy ne kerüljön bele por. Ezzel a kép elő van készítve az életre keltésre. Fel lehet akasztani falra, vagy magunk elé helyezni az asztalon.

   Imaginációval megalkotja a mentáltestet, mely formára és nagyságra pontosan megegyezik a kiválasztott képpel. Ha egy olyan képet választott, amely az illető alkatnak csak egy részletét ábrázolja, azt képzeletével ki kell egészíteni. A további eljárás ugyanaz, mint a második módszerben az elementárok alkotásáról elmondottuk, ahol egy viasz-agyag figurát alkalmaztunk. Ha a mentáltestet imaginatíve a képbe helyezte, helyezze képzelete segítségével a szellem tulajdonságait is. Koncentrálja ebbe a burokba a képességeket, a hatáskört és a többit, ami Önnek éppen szükséges. Ha olyan elementárról van szó, melyet másvalaki számára akar létrehozni, akkor nem szabad az elemkivetítést saját testén át végezni, hanem a megfelelő elemet egyenesen az univerzumból kell venni. Ha azonban olyan képről van szó, melyet saját céljaira elevenít meg, akkor a saját testen át való elemkivetítés alkalmazható. Ez történhet egyetlen, vagy mind a négy elemmel, sőt az Akasha elvet is belehelyezheti képébe. Ha valamennyi elemmel dolgozni akar, akkor a kivetítésnél az okkult anatómia szabályai szerint kell eljárnia, mintha egy embert akarna képezni. Ha az elemeket asztráltestébe vetítette, és a képbe már egy bizonyos sűrűséget testesített, akkor életre hívhatja azt. Az életre hívás módja ugyanaz, mint amit a második módszer viasz-agyag figurájával alkalmaztunk. A feloldás módja is ugyanaz, feltéve, hogy nem dolgozott ki magának jobb, egyéni módszert. A mágus jól teszi, ha – többszöri ismétlés után – az elementárt nem hagyja a képben, hanem esetleg a kép háta mögött, a falban őrzi. Ha a mágus a épet életre keltette, a képből kiléptetheti elementárját, és a leírt módon saját céljára hasznosíthatja. Ha azonban a képben hagyja, az annyira megsűrűsödhet, hogy nem beavatott személyek számára is láthatóvá válik. Óvakodjunk attól, hogy ilyen dolgokkal kérkedjünk, tartsuk ezeket a gyakorlatokat szigorúan titokban, nehogy feketemágus vagy varázsló hírébe kerüljünk.

   Ugyanígy életre lehet kelteni szobrokat, mellszobrokat és hasonlókat, csupán a kondenzátort kell valamilyen módon a szoborba juttatni. Ha ez nem lehetséges, akkor a felületét kell a fluidkondenzátorral bekenni, és megszáradni hagyni.

   E néhány példával a gyakorlati mágia fontos fejezetét tekintettük át, melynek alapján a mágus egyéb módszereket is kidolgozhat. Ezt a négy módszert tartottam fontosnak bemutatni, melyek bizonyára mindenki számára érthetőek. Előrebocsátom, hogy olyan tanulónak, aki az eddigi fokozatokat nem vette át lelkiismeretesen, soha nem fog sikerülni egy igazi, minden tekintetben tökéletes elementár lényt megalkotni. Ezzel a figyelmeztetéssel befejezem e tanfolyam hetedik fokozatát.