Betegkezelés az elektromagnetikus fluid által:

 

A szenvedő emberiséget erőinkkel segíteni gyönyörű és szent feladat. A betegkezelés terén a mágus, a múlt és a jelen sok szentjéhez hasonlóan, valóságos csodákra képes. Egyetlen gyógyász, magnetizőr vagy gyógymédium sem tudja a dinamikus erőket az őstörvényeknek megfelelően úgy befolyásolni, mint éppen a mágus. Ennek előfeltétele, hogy a mágus pozitív és negatív formában ismerje a test okkult anatómiáját és annak elemekre vonatkozó összefüggéseit. E nélkül a betegséggóc befolyásolása lehetetlen.

   A mágus az Akasha elv és a tisztánlátás által képes minden betegség okát azonnal felismerni, és a befolyásolást a betegség okánál elkezdeni. Ha az ok a mentál szférában van, úgy a mágus mindenekelőtt a paciens szellemét befolyásolja, hogy ismét helyreállíthassa a harmóniát. Mint már mondottuk, a mentál szféra csak a mentál síkon, az asztrál szféra csak az asztrál síkon, az anyagi szféra csak az anyagis síkon lehet hatni. Ezt mindig szem előtt kell tartani. Áthatolás valamely síkból másikba, csak kifinomult erő által és csak a megfelelő matricán át történhet. Egy gondolat képtelen fizikai erőt előidézni, tehát egy testi fájdalmat megszüntetni. A hittel és meggyőződéssel koncentrált gondolat erős rezgéseket idéz elő a páciens mentál szférájában, melyek azután a mentál matricán át az asztráltestbe jutnak. Ilyen befolyásolás nem jut tovább a páciens lelkénél. Arra ösztönzi ugyan a beteget, hogy szellemileg gyógyulás felé forduljon, de ennél több nem történik. Elérhető ugyan egy mentális-asztrális enyhülés, melyet a páciens mentál szférájából idéz elő, de az anyagi fájdalom enyhítéséhez ez a befolyás nem elegendő, kiváltképpen, ha a beteg annyira gyenge, hogy a testi gyógyuláshoz szükséges anyagok és fluidok már nem képesek magukat megújítani. A siker így nagyon jelentéktelen, a gyógyulás pedig csak szubjektív volna.

   A gyógyítás módnak ebbe a kategóriájába tartozik a szuggesztió, hipnózis, autoszuggesztió, az egészségessé imádkozás és a többi. A mágus ezeket a módszereket nem becsüli le, de nem bízza magát rájuk, és ezeket csak mint másodlagos segédeszközöket alkalmazza. Számára ezek nem képviselnek olyan magas értéket, mint amilyen számtalan könyv tulajdonít nekik.

   Sokkal hatásosabban dolgozik egy valódi magnetizőr, aki okkult tréning és megfelelő életmód hatására nagy életmagnetizmus-többlet felett rendelkezik. Neki nincs szüksége sem a páciens hitére, sem valamiféle szuggesztióra, hipnózisra, vagy holmi álszenteskedésre. Ilyen magnetizőr, ha a szükség úgy kívánja, többlete segítségével a páciens akarata ellenére is képes életerejét telíteni az asztráltestben, ami gyors gyógyulást eredményez, mert magnetizmusa sokkal nagyobb feszítő erővel rendelkezik és megerősíti a beteg asztrál matricáját. Ezért a magnetizőr például kisgyermeket is képes sikeresen kezelni, aki képtelen valamit elképzelni, vagy tudatalatti tudatával valami módon segítséget nyújtani gyógyuláshoz.

   A mágus, ha gyógyító gyakorlatra specializálja magát, és ideje engedi, naponta százával kezelhetné a betegeket anélkül, hogy életereje a legkisebb mértékben is csökkenne. A mágus az univerzális törvényekkel dolgozik, és befolyásával az asztráltest és asztrál matrica érintése nélkül egyenesen a beteg szervet veszi célba. Ezáltal a beteg szervre sokkal nagyobb hatást gyakorol, mint valamennyi eddig megemlített gyógyító. A gyógyulási folyamat olyan gyors is lehet, hogy az orvostudomány szemében kimondottan csodának tűnhet. Nem akarom itt az igazi mágus általános betegkezelési szabályait előírni, elegendő lesz néhány utalás, mert a tanultak alapján már saját munkamódszerrel rendelkezik. A mágus akarattal és imaginációval dolgozik, ha a páciensnél szellemi gyengeségről vagy zavarról van szó, ahol a harmóniát kell helyreállítani. Itt a mágusnak szelleme tevékenysége tudatában kell lennie, vagyis nem asztrál vagy fizikai teste gyakorol befolyást, csakis szelleme dolgozik. Ezért a testet és a lelket teljesen elfeledve, minden figyelmet a szellemnek kell szentelni, hogy a hatás szellemtől – szellemhez intenzív legyen. Ha a páciens agonizál vagy eszméletlen, a mágus képes őt tudatra ébreszteni. Ha a betegség oka az asztráltestben keresendő, akkor torlaszolt életerővel dolgozik, amit a gyógyulás kívánságával telít. A mágus a torlaszt egyenesen az univerzumból fogja a páciens asztráltestébe vezetni anélkül, hogy saját testén keresztülvezetné. Ezáltal elkerüli saját vitalitásának esetleges gyengülését és egyben a beteg odnak a saját oddal való keveredését. Ha a megbetegedés oka fizikai természetű, akkor a mágus az elemeket és az elektromos és magnetikus fluidot veszi segítségül. Erős felépítésű betegnél csak azokkal az elemekkel dolgozik, melyek a betegségre kedvező hatást gyakorolnak; így például magas lázat a VÍZ elemmel kell leküzdeni. A beirányított elem létrehozza magának a szükséges elektromos vagy magnetikus fluidot. A páciensnek diétát, légzésgimnasztikát, gyógynövényteákat, fürdőt és hasonlókat, továbbá az elemnek megfelelő életmódot kell ajánlani. Ha azonban a beteg teste annyira legyengült és annyira kicsi az ellenálló képessége, hogy a szükséges elemet nem tudja felvenni, és ez által a fluid nem tud magától létrejönni benne, nem marad más hátra, mint hogy a mágus a megbetegedett szervbe maga vezeti be a fluidot és telíti azt. Ennél a műveletnél az okkult anatómiát kell alkalmazni a polarizációnak megfelelően. Olyan szervet nem szabad elektromos fluiddal telíteni, mely a magnetikus fluid funkcióját látja el, ha nem akarunk a páciensnek ártani. Helyesen teszi a mágus, ha olyan szervbe, melyben mindkét funkció működik, a fluidokat egymás után vezeti be. Ha például a fejre akar hatni fluidikusan, akkor az előrészt (homlok), a baloldalt és a belső részt (nagyagy) elektromos fluiddal, a jobb oldalt és a hátsó részt (kisagy) magnetikus fluiddal telíti. Ha a műveletnél kézráhelyezést alkalmaz, ami bár jó segédeszköz, de nem feltétlenül szükséges, akkor azt is a fluidnak megfelelően kell tenni. Az iménti példáknál a homlokot és a bal oldalt a jobb kezével, tehát az elektromossal, a fej hátsó részét és a jobb oldalt a bal kezével, tehát a magnetikussal fogja befolyásolni. A gyógyításban kiválóan képzett mágusnak nem kell feltétlenül alkalmaznia kézráhelyezést vagy simogatást, mert iskolázott imaginációjával mindenre tud hatni. Imaginációja segítségével képesnek kell lennie az elektromos és magnetikus fluidot a legkisebb szervbe is úgy bevezetni, hogy például a szem belsejébe a magnetikus fluidot és a szemgolyó külső részeibe az elektromos fluidot vezeti. Ilyen módon nem csak sok szembajt fog sikeresen kezelni, látási erőt fokozni, hanem – hacsak nem szervi hibáról van szó – vakokat is látókká tud tenni. A semleges testrészeket vagy a tájéknak megfelelő elemmel, vagy torlaszolt életerővel telítse. Nem követ el nagy hibát, ha a semleges részeket figyelmen kívül hagyja, mivel a fluid-sugárzás a szerv semleges pontjait is közvetetten befolyásolja. A nem egyetlen szerv, hanem az egész test zavaráról van szó, mint például idegbaj vagy a vérmegbetegedése esetén, akkor az elektromos fluidot a beteg egész jobb oldalába, a magnetikust pedig az egész bal oldalába kell bevezetni. A beteg állapotából adódó felvevő-képtelenségnél a két fluid bevezetése után, a régióknak megfelelően, az elemeket is sorban a testbe irányíthatja. Óvakodni kell azonban a túlságosan erőteljes telítéstől, mert a beteg test ennek feszültségét esetleg nem tudná károsodás nélkül elviselni.

   A leghatásosabb mágikus gyógykezelés lényege, hogy a mágus megfelelően befolyásolja a beteg szellemét, lelkét és testét. Hogy ez hogyan történik, az a számára megadott példákból és az analóg egyetemes törvényekből már ismert, és nem szorul további magyarázatra. Arra a kérdésre, hogy egy igazi és magas fejlettségű mágus számára milyen fajta, egyébként gyógyíthatatlannak látszó betegségek gyógyíthatók, azt lehet válaszolni, hogy amennyiben a testből semminő szerv nem hiányzik, a mágus valóban képes minden betegséget, még a legsúlyosabbat is meggyógyítani. Mivel a betegség karmikus feltételektől függ, vagyis a páciens a jelenlegi vagy egy előző életéből kénytelen valamit betegeskedése által leróni, a mágus a sors könyvében, az Akashában fog olvasni, és látja, hogy milyen fokig szabad beavatkoznia. Az igazi mágus arra hivatott, hogy a cél eszköze legyen és azt a betegséget szabad enyhítenie vagy teljesen megszűntetnie, amit az Akashában is meglát; ennek alapján, és az általános törvények figyelembe vételével képes igazi csodákra.

   A legmagasabb fokozatú beavatottak, akiket a föld valaha is hordott, akik a legnagyobb csodákat, gyógyításokat, halott-feltámasztásokat és a többit végezték, cselekedeteikre csakis az univerzális törvények, azok erői és fluidjai ismerete által voltak képesek, és lényegtelen volt, hogy hitük tudattalan realizáló képessége játszott-e szerepet, vagy a tudatos – a kabbala. Hogy a mágus megvalósító képességén keresztül a csodagyógyítás lehetőségei meddig terjednek, az mindig a mágus fejlettségi fokától függ.