10. Szexuál-mágikus telítés:

 

A telítésnek van még egy módja, amelyről itt csak említést akarok tenni. Erkölcsi okokból a gyakorlat közelebbi leírásától eltekintek. A tulajdonképpeni gyakorlatra a meditáló mágus magától is rájön, de el is fog állni tőle, mert időközben sok más telítési módot megtanult. Csak egy etikailag nagyon magasan álló mágus merészelné ezeket a gyakorlatokat megközelíteni, „a tisztánál minden tiszta marad” alapon. Erkölcstelen ember kezében ezek a gyakorlatok több kárt okoznának, mint hasznot. Sok visszaélés történhetne olyan magas fokú erőkkel, mint amilyen a szerelem ereje, ezért csak rövid utalást teszek arra vonatkozóan, hogy e telítési mód milyen elven alapszik.

   Mindenekelőtt meghatározott előkészületek szükségesek, melyek nélkül a kísérlet nem sikerülhet. A szexuál-mágikus kísérlet, bármilyen célból is történik, szent cselekmény. Ima, melynél a szerelem alkotó aktusa kerül lemásolásra. Minden, ami a világegyetemben teremtetett, a szerelem aktusa által jött létre. Ezen az egyetemes törvényen alapul a szexuálmágia. Itt természetesen egy hasonlóan érző, mágikusan iskolázott partnernővel kell dolgozni. A férfi, vagyis a mágus az aktív, a nemző elvet, míg a mágusnő a passzív, tehát a szülőelvet jeleníti meg. Az elektromos és magnetikus fluidok uralásában iskolázott mágusnő átpolarizálja magát oly módon, hogy a fejet elektromosan, a nemi részeit pedig magnetikusan fluidálja. A férfinál fordítva, a fejnek kell a magnetikus, és a nemi részeknek az elektromos pólusnak lenni.  Az egyesülésnél partner és partnernő között egy kifeszített, igen szilárd, kettőspólusú erő képződik, mely rendkívüli nagy hatást vált ki. Ezen szerelmi aktusnál nem egy új élet, hanem a kívánt ok jön létre, annak hatásával együtt. Itt úgy az alsó, mint a felső dupla-pólusú mágnes erőhöz jut. Az JOD-HE-VAU-HE a szerelem, az alkotás hatalmas titka. Hogy ezt a világon létező legnagyobb alkotó aktust, milyen könnyen lehet testi örömmé lealacsonyítani, megsemmisítővé tenni, azt Ádám és Éva paradicsomból kiűzetése szimbolizálja a legjobban. Annak a mágusnak, aki a legmagasabb szintű gyakorlatokhoz is hozzáfog, feltétlenül uralnia kell a felső és az alsó áramlatokat is, hogy azokat telítés céljából behelyezhesse talizmánjába. Ha ezt a szent cselekedetet testi gyönyörré alacsonyítanánk, a mágus is ugyanarra a sorsra jutna, mint Ádám és Éva, akik a paradicsom gyümölcseit tovább nem élvezhetnék. A dolgok mélyére látó mágus könnyen megérti, milyen nagy horderejű ez a szimbolika, és indokoltnak találja, ha e legmagasabb misztérium felett a továbbiakban mély hallgatásba burkolózom.