Mágikus szellemiskolázás (V.):

 

Az első gyakorlatok által a tanuló jó koncentráló képességet sajátított el, és megtanulta tudását tetszés szerint átalakítani, vagy bármihez hozzáidomítani, ezzel képessé vált távolabb és mélyebbre látni. Az ötödik fokozat megtanítja nekünk a tudatot bármilyen forma középpontjába helyezni, az atomtól kezdve a világmindenségig. Ezáltal a tanuló nemcsak megtanul minden formát a középpontjától megérteni és felfogni, hanem középpontjából uralni is. A következő gyakorlatokkal nyerhető képességek nagy jelentőséggel bírnak a mágiában, mert csak általuk lehetséges a szellemi egyensúly helyreállítása. A szellemi egyensúly az Akasha, az ok elvének érdekes alaptulajdonsága. Forduljunk tehát mindjárt a gyakorlatok felé.

   Vegye fel szokott testtartását. Helyezzen maga elé néhány tárgyat, egy golyót, egy kockát. Ajánlatos először tömör tárgyakat választani. Rögzítse tekintetével az egyiket, csukja be szemét és helyezze át tudatát a tárgy súlypontjába, tehát pontosan a közepébe. Gondolja el, hogy saját maga van a tárgy közepében, és ott érez. Tudatáthelyezése olyan erős legyen, hogy testét teljesen elfeledje. Ez a gyakorlat igen nehéz, de ez teszi a mestert! A kezdeti sikertelenségtől senki ne riadjon vissza, gyakoroljon tovább szorgalmasan. Mivel az ember csak három dimenzióhoz szokott, kezdetben nehézségek fognak fellépni, melyek azonban gyakorlatról gyakorlatra alább hagynak, és mindjobban hozzászokunk, hogy minden tárgy középpontjába tudjuk koncentrálni magunkat. Ha sikerül tudatunkkal öt percig a választott tárgy középpontjában tartózkodni, akkor továbbmehetünk. Jó eredmény esetén választhat aszimmetrikus tárgyat is. Minden alkalommal sikerülnie kell magát bármely tárgy középpontjában elképzelni, oly picinynek, mint egy mákszem, sőt, mint egy atom. Ha ez minden alkalommal zavar nélkül sikerül, foglyon a következő gyakorlathoz: a tárgy középpontjából felfogni a forma nagyságát, alakját. Minél kisebbnek tudja magát képzelni, és tudata minél inkább összepréselődik, annál nagyobbnak tűnik a gyakorlati objektum térfogata. A választott tárgy így az Ön számára egész univerzumot képvisel. Ezt az érzést tartsa, amíg csak lehetséges. Ha zavarmentesen sikerül a gyakorlat úgy szimmetrikus, mint aszimmetrikus tárgyakkal, térjen át a következőre. A gyakorlatot akkor tekintheti jól elvégzettnek, ha bármely tárgyal sikerül. A tudat súlypontba való áthelyezésének gyakorlataival eléri azt a képességet, hogy minden tárgyat átlát, ezáltal úgy anyagi, mint szellemi alkatukról intuitíve szerez ismereteket. Egyben eléri azt a képességet, hogy minden tárgyat magvából, tehát legbelső középpontjából befolyásoljon, tetszés szerint mágikusan telítsen, és így minden tárgy mentál szféráját kívánságával telíteni tudjon. A negyedik fokozaton megtanultuk ezt kívülről befelé, életerő torlaszolással elérni. Ez a fokozat megadja az érettséget, ugyanazt megtenni belülről kifelé, sokkal hatásosabb formában.

   Egy mágusnak ugyanezt el kell tudni érnie állatokkal és emberekkel is. Ezen kívül olyan tárgyakkal is tudnia kell bánni, melyek nincsenek közvetlenül a szeme előtt. A tudat a legnagyobb távolságra is áthelyezhető, számára nincsenek határok. Ha a tanuló eddig eljutott, áttérhet a további gyakorlatokra, melyek a tudatáthelyezést a saját testében, annak negyedik dimenziójában, tehát az Akasha elvében, saját lényében folytatják. A gyakorlat a következő:

   Nyugodtan ül szokott tartásában és becsukja a szemét. Tudatát testének központjába helyezi, amely alatt a szívgödör, az úgynevezett Plexus Solaris (napfonat) értendő. Egyetlen pontnak, egy atomnak kell éreznie magát a hátgerinc külső része és a szívgödör között, a középpontban. Ez testének legmélyebb pontja. Próbáljon meg tudatával legalább öt percig ott tartózkodni. Szabja meg ehhez az időt egy ébresztőórával. Szemlélje testét ebből a pontból. Minél parányibbnak érzi magát, annál nagyobb, terjedelmesebb lesz testének térfogata, melynek világegyetem nagyságúnak kell tűnni. Ezen a ponton meditálja körülbelül a következőket: „testem középpontja vagyok, én vagyok abban a meghatározó erő”. Kezdeti nehézségek ne hangolják le! Ha először csak másodpercekig sikerülne ez, állandó gyakorlatok által a másodpercekből percek lesznek. Legalább öt percig kell a tanulónak ebben a középpontban tartózkodnia. E fokozat elsajátítása után minden órában és minden helyzetben tudnia kell ebbe a mély pontba, tehát az Akasha elvbe helyezkedni, és onnan mindent felismerni és uralni, ami lényére vonatkozik. Ez a tudat áthelyezése a saját Akasha elvbe, az igazi mágikus transzállapotba, mely a kozmikus tudattal való összeköttetést is érinti. Ezt később írom le.

   A mágikus transzállapot nem tévesztendő össze azzal az állapottal, melyet a spiritiszta médiumok idéznek elő, ha egyáltalán valódi spiritiszta médiumságról van szó. Általában nagy visszaélések történnek ezen a téren, a hiszékenyek félrevezetésével. Valódi spiritiszta médiumok transzállapotukat imádsággal, énekkel vagy valamilyen meditációval idézik elő, esetleg éppen fordítva: passzivitás (gondolatüresség) által idéznek elő szellemükben egyfajta spontán tudateltolódást. Ilyen állapotban elementárok, elhunytak és más alacsony rendű lények számára lehetséges az asztráltestet a testtel együtt híradásokra és egyéb cselekedetekre késztetni. Hermetikus szempontból az ilyen kísérleteket megszállottságnak lehet tekinteni, akkor is, ha történetesen jó lényekről volna szó. Valódi spiritiszta kísérletek esetén igazi mágus, bár nem kételkedik az ilyen esetek kivitelében, a médiumokat, közvetítőket legfeljebb szánni fogja. A mágus másként, tudatosan tud lényekkel kapcsolatba lépni. Erről közelebbit a megfelelő fejezetből tudhat meg.