Mágikus szellemiskolázás:

 

Mielőtt a mágus elkezdi a tizedik, tehát e gyakorlat utolsó fokozatát, tekintsen vissza és bizonyosodjon meg róla, hogy az eddig áttekintett képességeket száz százalékig uralja-e. Ha nem, akkor tartsa kötelességének minden hiány pótlását, és kövessen el mindent, hogy a gyakorlatokban foglalt valamennyi képességet kifejlessze magában. A fejlődében minden sietség értelmetlen, és később visszaüt a mágikus unkában. Hagyjon magának időt, dolgozzon szisztematikusan és alaposan, hogy a csalódásokat elkerülje. A mágusnak tudnia kell, hogy ez az utolsó fokozat tulajdonképpen mágikus fejlődés – tarot kártyára vonatkoztatott – első szakaszának végét jelenti, és amely elengedhetetlen a magasabb szintű mágikus munkákhoz, melyeket A mágikus idézés gyakorlata és a Kulcs az igazi kabbalához című műveimben írok le. Sohasem uralhat magasabb erőket, ha felkészültsége hézagos. Nem sokat nyom a latban, hogy néhány hónappal hamarabb vagy később éri el az egyes fokozatokat, a fontos az, hogy szem előtt tartsa a célt, és eljusson az isteni megismerés legfényesebb magaslataira. Az eddigi fejlődésre való visszapillantásnál a mágus látni fogja, hogy már jókora utat tett meg tökéletesedésében, jóval többet, mint amennyire valaha is számított volna, de tudnia kell, hogy a létrának, melyet meg akar mászni, még csak az eső fokán áll. Ha a mágus tudatára ébred, hogy mennyi tapasztalatot és ismeretet kell még gyűjtenie és elsajátítania, mélységes tisztelettel, meghajtott fejjel fog állni a bölcsesség isteni kútja előtt. Szívében nem lehet semmi gőg, semmi nagyravágyás és semmi beképzeltség, még kevésbé rossz tulajdonságok, mert minél jobban és mélyebben behatol Isten műhelyébe, bensőjében annál megadóbb és befogadó-képesebb lesz.

   Az első feladat, mely elé a mágus a tizedik fokozaton néz, az elemek szféráiról való ismeretszerzés. Mentáltestével meglátogatja az egyes elemszférákat, vagyis szellemtestével áthelyezi magát a GNÓMOK vagy FÖLDSZELLEMEK, utána pedig a VÍZSZELLEMEK, a SELLŐK birodalmába. Megismeri továbbá a LEVEGŐ- vagy TÜNDÉRBIRODALMAT és végül a SZALAMANDRÁK szféráját, a TŰZBIRODALMAT. A beavatatlannak ezek a lehetőségek meseszerűnek tűnnek, és az itt leírt közléseket utópiának fogja tartani. Az igazi beavatott számára azonban nincsenek sem mondák, sem mesék, és bár ezek alapjában véve szimbolikusan értendő, sok mély igazságot rejtenek. Ez vonatkozik a gnómokra, sellőkre, tündérekre és szalamandrákra. A mágus saját tapasztalatai alapján fog meggyőződni arról, hogy ezek a lények valóban léteznek. Egy mágikusan iskolázatlan ember, akinek érzékei szellemi vonatkozásban teljesen fejletlenek, csak az anyagi világ rezgéseire beállítottak és ezért képtelen más lények létezéséről képet alkotni, még kevésbé róla meg is győződni. A teljesen anyagias életvitelben a legtöbb embert annyira elbűvöli a matéria, hogy képtelenek megérteni, még kevésbé érzékelni valami magasabbat, finomabbat, a mi fizikai világunkon kívül állót. Az iskolázott mágus, érzékei tudatos fejlesztése alapján, jóval többet képes látni, és tudomásul venni. A magasabb erők, síkok és lények létéről saját maga győződik meg. Tulajdonképpen ez a mi iskolázásunk célja: az embert annyira kiképezni, hogy ne csak a fizikai világot, hanem a magasabb szférákat is tudomásul vegye és uralja. De nem akarunk hasonló témákat idő előtt kimeríteni, maradjunk inkább a gyakorlat mellett és nézzük, mit kell tenni az elemek világába jutás céljából.

   Az előzőkben megtudtuk, hogy létezik elembirodalom, melyben az illető elemnek megfelelő lények is élnek. Míg az ember négy, illetve öt elem által uralt, egy elemlény csupán egyetlen, számára illetékes és legtisztább elemből áll. Az ilyen lény a mi időfogalmaink szerint talán hosszabb élettartammal rendelkezik, de azért nincs halhatatlan szelleme. Ilyen lény rendesen a saját elemébe oldódik. A részletezést egyelőre elhagyjuk, mivel azt a mágus szellemáthelyezéssel, közvetlen megtapasztalás útján ismeri meg. A mágusnak tudnia kell magát az elemek birodalmába áthelyezni, és a lényekkel kapcsolatba lépni. Az elemlényeket később uralni is fogja. Egy lény idézést és hívást anyagi világba való A mágikus idézés gyakorlatában részletesebben leírom.

   A mágus mindenekelőtt tudja azt, hogy az elembirodalom nem a mi anyagi világunk, és oda felkészületlenül nem fog áthelyezkedni. Figyelembe kell venni, hogy bármely lény csak azonos természetű lénnyel bír kapcsolatba lépni. Egy elemlénynek, ha emberrel akarna kapcsolatba kerülni, emberi formát és tulajdonságokat kellene felvennie. A mágus számára most teljesen megvilágosodik, miért kellett az előző fokozatok gyakorlataiban az átváltozást alkalmazni. Egy gnóm sohasem értheti meg az embert, és fordítva. Vagy a mágusnak kell a műveletnél gnómmá változnia, vagy a gnómnak emberré. A mágus tehát, mielőtt a földszellemek birodalmába lépne, gnómmá kell változnia. Ha nincs fogalma arról, hogy néz ki egy gnóm, akkor vagy transz állapotban tisztánlátó képessége által, vagy mágikus tükörben láthatja meg a gnóm formáját. Látni fogja, hogy a gnómok apró kis emberkék, a mesék törpéihez, manóihoz hasonlóak. Többnyire hosszú hajuk, hosszú szakálluk van, villogó szeműek és sapkát vagy csuklyát viselnek. A mágus így vagy hasonlóan fogja megpillantani a gnómot a tükörben. Azt is észre fogja venni, hogy minden földszellem egy lámpácskát hordoz, mellyel a földalatti birodalomban eligazodik. Ezek különböző fényerejűek. Ha a mágus, tisztánlátása által a mágikus tükörben meggyőződött a gnóm alkatáról, akkor a mentál síkon, tehát csak szellemében, egy gnóm formáját kell felvennie. Továbbá, minthogy a földalatti birodalomba alámerül, tehát a földbe süllyed, azonosulnia kell a földszellemmel, azaz FÖLD elemmel kell telítenie magát. Ott a sötétség érzése fogja körül venni. Imaginál magának egy gyönyörű fényű lámpát, mely a sötétséget áthatja. Kezdetben nem sokat fog látni, de ha néhányszor megismétli a kísérletet, annyira megszokja a sötétséget, hogy magához hasonló lényeket fog felismerni, különösen, ha kapcsolatba kíván lépni velük. Többszöri kísérlet után azt fogja észrevenni, hogy a lények egyre kivehetőbbek lesznek, és megfigyelheti különböző tevékenységeiket a földbirodalomban. A mágus óvakodjon elsőként kérdést feltenni a földszellemek birodalmában, ameddig egy földszellem meg nem szólítja. Előfordulhat, hogy a gnómok munkálatai kapcsán a mágusnak az a vágya támad, hogy valami észrevételt tegyen, de semmi körülmények között nem szabad a vágynak engedni. Az a veszély fenyegetné, hogy a földszellemek elhatalmasodnának felette, holott ennek épp ellenkezőleg kell történnie. Ilyen szerencsétlen esetben a gnómok annyira lekötnék a mágust, különböző mágikus praktikáikkal a FÖLD elem által, hogy maga is földszellemmé változna, és alig volna lehetősége saját testébe visszatérni. Egy bizonyos idő elmúltával elszakadna a mentális kötelék az asztrális és anyagi test között, és beállna a fizikai halál. Az orvosi vizsgálat természetesen szívbénuláson kívül nem állapítana meg mást. A mágus, aki a mágikus iskolázás által ura saját magának, és ezt a törvényt tekintetbe veszi, ettől ne féljen. Ellenkezőleg, mint a gnómok maguk kezdenek el beszélni, a mágusban föléjük rendelt lényt látnak, és a legjobb barátai lesznek A hallgatás törvénye csak az első látogatásnál érvényes, később, amint a gnómok megbizonyosodtak róla, hogy a mágus értelmileg és akaraterőben túlszárnyalja őket, nemcsak örömet fognak érezni, hanem a legengedelmesebb szolgákká válnak. A földszellemek állnak az emberhez legközelebb, szívesen szolgálják őt, különösen, miután meggyőződnek felsőbbrendűségéről. A gnómbirodalmat olyan gyakran kell látogatni, amennyire csak lehetséges, mindaddig, ameddig a gnómbirodalom a mágusnak már semmi újat nem nyújt. A mágus a gnómoktól sokat tanulhat és egyetlen könyv sem tudna neki a földbirodalomról annyit elárulni, mint amennyit így megtudhat. A gnómoktól tudomást szerezhet a legkülönbözőbb füvek hatalmáról és hatásáról, mágikus hatalmat érhet el különböző kövek felett, elrejtett kincsekről és sok másról is értesülhet. Szemtanúja lesz mindennek, ami a föld alatt rejtőzik, mint például a források, szén és érc. A gnómoktól elleshet különféle, a FÖLD elemmel kapcsolatos mágikus gyakorlatot. A mágus az idők folyamán meg fogja állapítani, hogy a gnóm birodalomban, a földszellemek között különböző intelligencia-csoportok vannak. Találkozni fog gnómokkal, akik alkímiára oktatják. Ha a mágus végül úgy érzi, hogy a gnómbirodalomban otthon van, minden tapasztalatot megszerzett, melyeket a gnómszellemektől kaphat, felkeresheti a következő birodalmat, a vízszellemekét.

   Hasonló módon hangolja magát, és igyekezzen a mágikus tükörben meglátni a víz szellem formáját és alkatát. Azt fogja látni, hogy a vízszellemek az emberhez hasonlóak és sem alakra, sem méretben nem különböznek tőle. A vízi szellemek, általában sellőnek nevezett nőalakok, bár vannak férfi szellemek is. A vízbirodalom látogatásánál ezért nem feltétlenül fontos nőalakot felvenni, de, ha ehhez kedve van, imaginatíve egy szép hableánnyá változik. Ennek az a nagy előnye, hogy így kevésbé fogják ostromolni a sellők, akik nem csupán elragadóan szépek, hanem mindenekelőtt tolakodó, erősen buja lények.

   Ha a mágus szellemileg eddig eljutott, hogy magában a VÍZ elemet telítette, áthelyezi magát egy nagy tóra vagy tengerre, és szellemileg alámerül a víz mélyére. Itt sem fog mindjárt vízszellemre bukkanni, de gyakori kísérletezés után, és attól a belső kívánságtól áthatva, hogy egy vízszellemmel kapcsolatba lépjen, magára fogja vonni azok figyelmét. Kezdetben csak nőalakokat fog látni, melyek a vízben szabadon mozognak. Ritkán fog ellenszenves sellővel találkozni, mivel itt is létezik egy meghatározott intelligencia-tagozódás, és bár minden vízi tündér gyönyörű szép, találkozni fog különleges szépséggel és intelligenciával megáldott, királyi vezetőnőkkel. Észre fogja venni, hogy ezek a lények nem csak szokásos körtáncukat járják, hanem különböző tevékenységeket is végeznek. Céltalan volna erről közelebbit leírni, mert a mágus erről maga fog megbizonyosodni. Itt is érvényes a törvény, hogy a mágus soha ne szólítson meg senkit elsőként, hanem meg kell várni, amíg a lény kezd el beszélni, és kérdezi őt. A vezetőnőktől, akikkel a mágus kapcsolatba fog kerülni, annyi mindent tudhat meg a VÍZ-re vonatkozóan, hogy arról akár egész könyvet írhat. Nemcsak a halak életéről, a különböző víz alatti növényekről, kövekről és hasonlókról fog tudomást szerezni, hanem a VÍZ legkülönbözőbb mágikus gyakorlatot is megismeri. De a mágust óvjuk attól, hogy e lények szépségétől elbóduljon, és túlzottan beleszeressen valamelyikbe. Ilyen szerelem végzetessé válhatna számára. Ezzel nem mondottuk azt, hogy ne lelje örömét a vízi tündérekben, de tartsa szem előtt, hogy a szerelem ugyan törvény, de az akarat uralma alatt. A víztündér, elragadó szépségével, kedvességével és elbűvölő éroszával rabul ejtheti, és az a veszély fenyegeti a mágust, hogy hozzájuk hasonlóvá akar válni, ami fizikai halálát jelentené. Milyen sok mágus bukott már el ilyen boldogtalan szerelmen! Mivel éppen ez a birodalom a legvonzóbb az elemek szféráiban, a mágus mindig legyen erős. Ha nem tud szenvedélyeinek parancsolni, teljesen kiszolgáltatott a vízszellemeknek.

   Ha a mágus tetszés szerint fel tudja keresni a vízszellemeket és mindent megtanul tőlük, amit a VÍZ a mágikus tudás terén nyújthat, fordítsa tekintetét a következő birodalom, a levegőszellemek birodalma felé.

   A vízbirodalommal ellentétben, melynek lakói szívesen lépnek kapcsolatba az emberekkel, a levegőszellemek nagyon emberkerülők. A vízszellemekhez hasonlóan gyönyörű alakjuk van, túlnyomóan női természetűek, bár férfi lények is találhatók közöttük. A mágusnak itt nem kell levegőszellemnek megfelelő alakot öltenie, elég, ha saját személyét, saját szellemét telíti a LEVEGŐ elemmel és imaginatíve a LEVEGŐ-régióba helyezkedik, azzal a kívánsággal, hogy a levegőszellemeket kapcsolatra bírja. Nem szabad elveszítenie türelmét, ha ez többszöri ismétlésre sem sikerülne. Mindig arra kell gondolni, hogy a levegőszellemekkel mindenáron érintkeznie kell, és ez végül is sikerülni fog. Először a levegőszellemek menekülnek előle, de nem szabad, hogy ez elbátortalanítsa. Étherikus alakú, lágy, simulékony, gyönyörű lényeket fog látni. Szelleméve utánozza a levegőszellemeket, miközben hagyja magát a LEVEGŐ által ide-oda lebegve mozgatni. A levegőszellemek előbb vagy utóbb meg fogják szólítani. Itt is legyen a mágus óvatos, és ne szólítson meg elsőként sem férfi, sem női levegőszellemet, mert ugyanaz a veszély les rá, mint az előzőekben. Ha többszöri kísérlet után létrejött a kapcsolat, a mágus mindent meg fog tudni, ami a LEVEGŐ-vel összefügg. Sok mágikus gyakorlatot és titkot, melyekről egy rendes embernek semminő elképzelése sem lehet.

   Ha a mágus a LEVEGŐ elemet és annak lényeit is alaposan megismerte, és minden rábízott mágikus törvényt és gyakorlatot ural, a TŰZ szellemei következnek soron, akikkel kapcsolatba kell lépjen, és akiket szintén jól meg kell ismernie. Ezek a lények, bár bizonyos fokig szintén hasonlítanak az emberhez, olyan sajátosságot mutatnak, amit átlagos embereken nem találunk meg, ezért tanácsos, hogy a mágus előzőleg tükörmágiával emlékezetébe vésse egy tűzszellem formáját. Látni fogja, hogy a tűzszellemeknek kisebb arcuk van, mint az embereknek, a nyakuk pedig hosszú és vékony. Imaginatíve fogja áthelyezni saját szellemét egy tűzszellem formájába. Ugyanakkor telíti azt tiszta TŰZ elemmel, és szellemében egy kráterbe vagy egy tűzokádó hegy belső világába, a tűzszellemek legjellegzetesebb otthonába képzeli magát. A LEVEGŐ elemnél a mágus azt figyelte meg, hogy a levegőszellemek nyugtalanok és állandó mozgásban vannak. Ez a tűzszellemekre fokozottan érvényes, melyek lángnyelvekhez hasonlóan, állandóan hajladoznak. Ne feledkezzen meg a mágus az elvről, hogy tűzszellemmé változottan ne ő szólítsa meg elsőként az ottani lényeket. Ott szintén intelligencia-csoportok vannak, és minél intelligensebb egy tűzszellem, annál szebb és harmonikusabb alkatú. A legszebb tűzszellemek az emberre hasonlítanak a legjobban, és a mágus, érthetően ezekkel igyekszik kapcsolatot teremteni. A gyakorlati mágiából annyi újat fog tanulni, hogy minden TŰZ elemre vonatkozót el fog érni. Ha a mágus a kráterekben megismerte a tűzszellemeket, illetve azok vezetőit, és általuk mindent megtudott, ami megtudható, akkor azokat a tűzszellemeket is meglátogathatja, amelyek a föld legmélyén, a középpontban tartózkodnak. Ezek a tűzszellemek jóval mélyebb ismeretekkel rendelkeznek, mint a kráterek tűzszellemei. A mágus, csak akkor mondhatja nyugodt lelkiismerettel, hogy minden elem felett korlátlan úr, ha minden lehetőséget kimerített a TŰZ elemmel kapcsolatosan. 

   Az elemek birodalmaiban töltött látogatások során a mágus meggyőződik róla, hogy minden egyes elemlény, legyen az mégoly intelligens is, legyenek mégoly gazdag ismeretei is, csak egyetlen elemből áll; ellenben az ember mind a négy elemből, és az ötödiket, az Isten-elvet is magában foglalja. Most fogja igazán megérteni, miért áll a Bibliában, hogy az ember a legtökéletesebb lény, mely az Isten képmására teremtetett. Ezért indokolt, hogy az elemlények vágya a halhatatlanságot elérhesse, és a mágusnak megvan a lehetősége, hogy ehhez egy elemlényt hozzásegítsen. Jelenleg nem lehetséges részletesen ismertetni, hogyan jön ez létre, de minden mágus rendelkezik majd olyan jó intuícióval, hogy erre maga is rájön.

   Maga a mágus fogja felismerni és tapasztalni, hogy az elemek lényeitől milyen sokat tud tanulni és természetes, hogy ezek a tapasztalatok az emlékezetébe, tehát az anyagi testébe is átplántálódnak és ezeket a gyakorlativá vált tapasztalatokat az anyagi síkon is jól tudja értékesíteni. A természetmágiában jól képzett mágus a beavatatlanok szeme láttára igazi csodákat fog véghezvinni.

   A mágus, ha a négy elem birodalmát alaposan megismerte, uralja, és tapasztalatokban meggazdagszik, tudatosan felveheti a kapcsolatot szellemi vezetőjével vagy védőszellemével. Mint a túlvilággal történő passzív közlekedésnél már megemlítettük, minden embernek van egy számára az Isteni Gondviselés által kijelölt védőszelleme, aki az ember szellemi fejlődését irányítja, és felette őrködik. A passzív közlekedés során első alkalommal került kapcsolatba ezzel a védőszellemmel. A mágus transzállapotban, tisztánlátása által vagy mágikus tükörben láthatta meg védőszellemét, ha törekedett rá, de most annyira fejlődött, hogy védőszellemével látható érintkezésbe léphet a mentál síkon. Ezt nem nehéz gyakorlatilag keresztülvinni, feltéve, hogy a védőszellem a mágusnak már korábban, a mentál vándorlás tökéletes uralása idején maga mutatkozott meg. A látható közlekedéshez csak az szükséges, hogy az ember szellemében, mintegy örvénytől elragadva a magasba emelkedjék. El lehet képzelni úgy is, hogy pihekönnyűek vagyunk, és egyszerűen eltávolodunk a földtől. Ez mindenkinek saját képzeletére van bízva. Néhány kísérlet után a mágus látni fogja, hogy melyik módszer a legjobb számára. Ha ily módon a mágus szellemével felemelkedett, mind magasabbra és magasabbra száll, míg a Föld már csak parány csillagocskának tűnik, az univerzumban lebegve, a Földtől teljesen elvonatkoztatottan koncentráljon arra a kívánságra, hogy szellemi vezetője megjelenjen, vagy Önt vonja oda magához. Ha nem is azonnal, de néhány kísérlet után a mágus találkozni fog vezetőjével, vagy ahogy még ezt a lényt neveik, védőangyalával. A szellemi vezetővel történő első találkozás különösen mély élményt jelent a mágus számára, mert ettől kezdve vezetőjével a legközvetlenebb szellemi kapcsolatba kerül. Mindenekelőtt arra kell súlyt helyezni, hogy megkérdezze, mikor és milyen feltételek között tud vele érintkezésbe lépni. A vezető útmutatásait ezután minden tanulónak, minden körülmények között követnie kell. Ettől kezdve a guru átveszi a mágus további irányítását.

   Ha a vezetővel a kapcsolat létrejött, a mágus mentális fejlődésének utolsó szakaszába lépett, és mivel a testi világ számára már semmi újat sem adhat vagy mondhat, más szférákba fog kerülni. Ezt ugyanúgy teszi, ahogy már azt előbb említettem: arra a szférára koncentrálva, melyet meglátogatni szándékozik, a földről nyílegyenesen felemelkedik, és így akarata erősségétől függően fogja az illető szféra magához vonzani. Mivel szelleme számára sem idő, sem tér nem létezik, minden szférát meglátogathat, akár egyedül, akár vezetője kíséretében, abban a pillanatban, amikor akarja. A kabbalisztikus életfa alapján a szférák közül elsőként a Hold szféráját fogja elérni, utána a Merkúr, majd a Vénusz, a Nap, a Mars, a Jupiter és legvégül a Szaturnusz szféráját. Minden szférában összetalálkozik az ottani lényekkel, és gyakorlatilag is megismeri az ott uralkodó törvényeket és titkokat. Ha a mágus elérte, hogy az univerzumot, így a lények szférikus planétarendszerét látogatni és uralni tudja, mentáliskolázását ezzel befejezte. Tökéletes mágussá nőtt,  a Fény Fivére lett, igazi beavatott, aki bár sokat, de mindent még nem ért el.